Kulula nje:
Umhlaba esiphila kuwo awukhuli.
Kodwa abantu bayanda.

Loku kusho ukuthi:
Izinto ziyancipha abantu banganeli.
Indawo yezitshalo nezilwane iyancipha.

Akukhathalekile ukuthi siwuvikela kanjani umoya, amanzi, amahlathi nezilane zasendle, Izinga lokwanda kwabantu kakhulu kuqeda amandla ethu ngokuphazima kweso.

Impi yezinto esizisebenzisayo isiqalile, kanti isisuka senkinga asinakiwe abaningi futhi abaningi bayasiphika.

Ingabe umuntu eyedwa angakwazi ukuzenzela isigcino sakhe ?

Kambe ukuhlakanipha kwakhe kwanele nje ukugwalisa izisu nezikhwama zakhe, futhi akhombise ngayoyonke indlela yempilo ??

Siyogcina siphelele ebumpungeni bobuphofu, ubuthi, indlala nokufa ??

Iyodwa indlela yokuphuma: yeka ukwandisa abantu!