Ilula yazi
Ilizwe alikhuli lona
Kodwa abantu abazali ezweli

Oko kuthetha ukuthi
Izilwanyana nezityalo nazo
ziphelelwa ngumhlaba wokuphila

Nokuba sizama kangakanani ukukhusela umoya esiwuphilayo, amanzi, amahlathi nezilwanyana, izinga uluntu olukhula ngayo luyayibulala yonke lo mizamo.

Sele uqalile umbhodamo wezimbiwa nendalo, naxa kunjalo bambalwa abantu abakuqondayo ukuba unobangela wonke oku kukuzala okuqhithisileyo.

Ingaba uluntu luyakwazi ukuqikelela isiphelo ?

Okanye ingqiqo yakhe iphelele ekugcwaliseni ipokotho ngemali nesisu ngokutya, ingaya apho iya khona indalo ??

Ukuba asiguquki siyaya kwantshabalala apho siyakubulawa liphango, ityhefu, ubuhlwempu nokufa ??

Inye qwaba indlela: masinqande ukuphuphumalisa ilizwe ngabantu !