Go bofefo,
Lefatshe ga le gole
Mme batho baa ntsifala

Se e raya gore,
Bonnye go botlhe
Tlhokafalo ya bonno gwa dimela le diphologolo

Go sa tlhokagale gore re sokola jang go sireletsa mowa, metsi, dikgwa le tlhago, potlako e batho ba golang ka yona e fetsa maatla otlhe ka nako e khutshwane

Ntwa ya di kuno e simolotse, mme bothata bogolo bo ikgatholoswa ke bontsi ebile bangwe ga ba baa bo ganela

A motho o kgona go ipeela seelo ?
Kgotsa o botlhale fela ba go itlatsa dikgetse le mpa, le go beela thoko ditshidi dingwe ??

A re tlaa felella mo lefatsheng le lentsho la tlala, botlhole, khumanego le leso ??

Go tsela e le ngwe fela, emisang gotsala