Kulula nje:
Umhlaba lesiphila kuwo awukhuli.
Kodvwa ebantfu bayandza.

Lokhu kuchaza kutsi:
Tintfo tiya ngokuncipha tingeneli ebantfu.
Indzawo yetishalo netilwane iyancipha.

Akukhatsatekile kutsi siwivikela njani umoya, emanti, emahlatsi netilwane tasendle, lizinga lekwandza kwebantfu kucedza wonkhe emndla etfu ngekuphatima kweliso.

Imphi yetisetshentiswa siyacalile belu, kodvwa inkinga yona mbambamba ayinakwa kantsi futsi labanyenti bayaicwaya.

Ingabe umuntfu ayedvwa unalokulingene yini kutsi adzimate afinyelele kulokhu latimesele ngako ?

Kambe kuhlanganipha kuphela lokwanele lokungagcwalisa esisu sakhe nemaphokethi, bese kunganakekelwa letinye timo temphilo ??

Sitawugcina siphelela ebumpungeni bebumphofu, butsi, indlala ne kufa ??

Yinye kuphela yekuphuma, cedza kwandza lokwengcile !