Zviri nyore:
Pasi hapakuri.
Asi vanhu varikuramba vachiwanda.

Zvinoreva kuti:
Zvinhu zvishoma zvisinga kwani munhu wese.
Nzwimbo duku yemhuka, uswa nemuti.

Chero tikaedza sei kuchengetedza mweya, mvura, masango nezvisikwa zvese, kuwanda kurikuita vanhu pasi pano kunoputsa zvese izvi nenguva shoma shoma.

Hondo yekurwira upfumi yakatotanga, asi chikonzero chedambudziko iri harisi kutariswa nevanhu vakawanda, zvakare vamwe vanhu havabvumi kuti pane dambudziko.

Asi vanhu vane ungwaru wakakwana here kuti vaziwe pekugumira ?

Kana kuti pfungwa dzavo dzinongogona chete kuti vazadze matumbu nehomwe dzavo, vachiparadza nzvimbo dzinogara zvimwe zvisikwa ??

Tichaguma tinenyika inerima, urombo, tsvina, nzara nerufu here ??

Pane nzira imwe chete chete yekudzivirira izvi: vanhu ngavarege kuwandisa pasi pano.