Go bonolo
Lefase a le gole
Eupša Batho ba oketšega

Se se ra gore:
Dilo di a fokotsega go batho ka moka
Ga go sana sebaka sa dimela le diphoofolo

Le ge ke leka go šikeletša moya, maetse, dithokdwa le Ko ketšego ya batho e fetsa maiteko a ka pela

Ntwa ya dišumiswa ethomile, eupsha sehlodisa bothata bjo sesa ganetša Le go ephapantšha go ba bangwe.

A, go lekane gore motho a ipeele maemo a gagwe a bofelo ?

Goba bohlale bja gagw a bja lekana go tlatša mpa le mekotlana ya gagwe le go bušetša mehuta emengwe ya bophela ??

A re tlo feleletša lefaseng la leswiswi, bodiidi, mpholo, tlala le lehu ??

Tsela ke e tee fela, emišang tswala !