Kulula kakhulu:
Umhlaba awukhuli.
Kodwa abantu baqubeka besanda.

Lokhu kotsho:
Into zonke zibancane kuwo wonke umuntu.

Abantu baqubeka besanda kakhulu, kungakho imizamo yonke yokuvikela umoya, amanzi, izihlahla lenyamazana zasendle iyancindezeleka.

Umuntu uyenelisa na ukuzibekela imikhawulo ?

Kumbe ukukhalipha kwakhe kwenele nje ukugcwalisa isisu lezikhwama zakhe, lokubhidlisa yonke eminye imihlobo yempilo ??

Kambe singacina ngomhlaba wobuyanga, itshefu, indlala lokufa ??

Yinye indlela kokuvikela lokhu: vimbani ukuzalisana okungela mikhawulo !