Is egentlich enfach:
De Planet Erd wahst ne.
Aober de Minschen vemern süchs ständich.

Dat bedütt:
Wenige` van allem för jed`n.
Wenige` Platz för Plant`n un Deern.

Egoal, wo düchtig wi uns anstreng`n tod`Sckutz van`t Luft, Waoter, Wald un Wilddeern, de resant wahsend Taohl van't Minschen maockt all Erfolg in't Handumdreihn tonichte.

De Kampf um de Vörraot hett all anfang`n, un immer noch woard de Hauptursaok van de mesten vedrängt und van manchen sogoar beloag`n.

Is
Homo sapiens wies genuch, süchs sülst Grenzen to sett'n ?

Oder reicht sihn Intelligenz net ekraod ut, süchs de Buk und de Tasch`n to füll'n, un all anner Läeb`n to vedräng'n ??

Do wi in en schwartgrau`n Welt ut Armut, Gift, Hunger un Dod end'n ??

Gifft bloß en Utwech: Överbevölkerung stoppe'n!